הרב רונן טמיר שמירת הלשון סוף כלל א כב אייר

כ"ג אייר תשע"ח