הרב רונן טמיר שמירת הלשון שיעור אחרון ו תמוז

ו' תמוז תשע"ח