"שיעור 2- עמוד ק"ט-"המחלה הנוראית של הדור

א' שבט תשע"ה
עמוד קט בספר מאמר הדור של הרב קוק תחילת הפיסקה- "המחלה הנוראה של הדור..."